Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze wniosków „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach… Czytaj dalej »

7.1   Dziedzictwo kulturowe i naturalne- projekty lokalne Cel Działania jest ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Realizowane inwestycje będą miały na celu efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych, zarówno w wymiarze regionalnym, jak i lokalnym. Kto może otrzymać dofinansowanie -Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i… Czytaj dalej »

RPO Działanie 5.5. Promocja niskoemisyjności

5.5. Promocja niskoemisyjności  Celem Działania jest promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich. Wsparcie skierowane jest dla obszarów miejskich. Wsparcie skierowane jest dla obszarów posiadających uprzednio przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej. Nadrzędnym celem podjętych interwencji ma być poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi czyli… Czytaj dalej »

5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Celem Działania jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń; jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych. Inwestycje służą pokryciu zapotrzebowania na ciepło lub na ciepło i energię elektryczną w… Czytaj dalej »

RPO Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach Celem Działania jest realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020. Działanie ukierunkowane jest na stworze-nie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, który stać się ma jednym z elementów zrównoważonego rozwoju regionu oraz zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki. Wspierane… Czytaj dalej »

RPO Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Celem Działania jest realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020. Działanie ukierunkowane jest na stworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, który stać się ma jednym z elementów zrównoważonego rozwoju regionu oraz zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki . Wspierane działania mają… Czytaj dalej »

POIiŚ DZIAŁANIE 2.2. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności www.dreamsart.pl w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłasza konkurs w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi dla projektów obejmujących… Czytaj dalej »

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego 5.4 „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”. Nabór trwać będzie w okresie od 01.02.2019 r. do 17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Wśród wspieranych rodzajów przedsięwzięć są m.in.: –  opracowanie miejskich planów i strategii dotyczących adaptacji do… Czytaj dalej »