Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja pn. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez doposażenie Hotelu Kazimierzówka w Kazimierzu Dolnym”. Mająca na celu rozwój lokalnej gospodarki na obszarze wsparcia poprzez montaż dźwigu osobowego, doposażenia funkcjonującej strefy SPA o dodatkowe urządzenia oraz utworzenie 2 miejsc pracy w Hotelu Kazimierzówka. Operacja wspófinansowana ze środków… Czytaj dalej »

2.1. Racjonalna gospodarka odpadami

Racjonalna gospodarka odpadami Cel programu Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez: 1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 2) ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów; 3) utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami; 4) zmniejszenie ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu przemieszczaniu; 5) wsparcie tworzenia… Czytaj dalej »

WPROWADZONO ZMIANY W HARMONOGRAMIE NABORÓW WNIOSKÓW NA 2020 ROK

8 września 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zaakceptował zmiany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2020 rok. Wprowadzone zmiany, w zakresie Działań współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WL 2014 – 2020, dotyczą: 1. Uwzględniając zgłaszane przez beneficjentów duże zapotrzebowanie na wsparcie… Czytaj dalej »