Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki

Planowany termin ogłoszenia konkursu: styczeń 2022 Planowany termin rozpoczęcia naborów: luty 2022 1.Budowa,rozbudowa,przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE4 , w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o maksymalnej zainstalowanej mocy do 0,5 MW. Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii. 2. Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym… Czytaj dalej »

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014 — 2020 Przedmiotem inwestycji była odbudowa zabytkowego zespołu architektonicznego Wikarówki. Prace mające na celu odtworzenie istotnej dla lokalnej społeczności zabudowy zdegradowanej, przyczyniające się do zwiększenia fizycznej dostępności rynku pracy, poprawy jego konkurencyjności, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych… Czytaj dalej »

Głównym celem naborów uruchomionych 6 grudnia 2021 r.  przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest udzielanie finansowego wsparcia – zależnie od poszczególnych części programu – jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom, firmom, spółkom i przedsiębiorstwom oraz niektórym instytucjom państwowym i organizacjom pożytku publicznego – na podejmowane przez nie rozmaite projekty związane z gospodarowaniem… Czytaj dalej »