Zakończnie realizacji projektu „Rozbudowa, odbudowa i konserwacja zabytkowego zespołu architektonicznego- Wikarówka w Kazimierzu Dolnym na cele społeczne”

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014 — 2020

Przedmiotem inwestycji była odbudowa zabytkowego zespołu architektonicznego Wikarówki. Prace mające na celu odtworzenie istotnej dla lokalnej społeczności zabudowy zdegradowanej, przyczyniające się do zwiększenia fizycznej dostępności rynku pracy, poprawy jego konkurencyjności, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych i dzieci, zredukuje przestępczość oraz poprawi dostęp do niedrogich usług społecznych i kulturalnych. Projekt przyczyni się do eliminacji zdegradowanych budynków (d. wikarówka, d.budynek gospodarczy i d.stodoła) i terenu, przywracając go celom działalności integracyjnej, społecznej, i kulturalnej, tym samym prowadząc do poprawy estetyki i spójności obszaru, ograniczenia problemów społ. i jednocześnie zwiększając dostęp do kulturalnych usług.

Wartość projektu:7 258 628,81 zł

Dofinasowanie:5 606 258,04 zł