WPROWADZONO ZMIANY W HARMONOGRAMIE NABORÓW WNIOSKÓW NA 2020 ROK

8 września 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zaakceptował zmiany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2020 rok. Wprowadzone zmiany, w zakresie Działań współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WL 2014 – 2020, dotyczą:

1. Uwzględniając zgłaszane przez beneficjentów duże zapotrzebowanie na wsparcie w formie dotacji bezzwrotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie lubelskim, a także z uwagi na sytuację społeczno-gospodarczą związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19 – m.in. wzrost bezrobocia, zmniejszenie liczby ofert pracy i dostępnych miejsc pracy w regionie, w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości dodano nabór w 2020 r. Termin ogłoszenia zaplanowano na grudzień br. a termin naboru wniosków – styczeń 2021 r;

2. W związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) 11 marca 2020 r. stanu pandemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ogłoszeniem 13 marca 2020 r. przez Ministra Zdrowia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a następnie 20 marca 2020 r. stanu epidemii, a także wprowadzonymi ograniczeniami związanymi z zaistniałą sytuacją, Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CXXXIX/2741/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. podjął decyzje o anulowaniu konkursu nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/20. Na podstawie powyższego nabór usunięto z Harmonogramu.

 

https://rpo.lubelskie.pl/site/assets/files/445934/harmonogram_naborow_wnioskow_na_2020_r__aktualizacja_wrzesien_strona.pdf