RPO Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne ( projekty lokalne)

7.1   Dziedzictwo kulturowe i naturalne- projekty lokalne

Cel Działania jest ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Realizowane inwestycje będą miały na celu efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych, zarówno w wymiarze regionalnym, jak i lokalnym.

Kto może otrzymać dofinansowanie

-Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

-Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;

-Parki narodowe i krajobrazowe;

-PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

-Organizacje pozarządowe;

-Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;

-Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne;

-Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

-Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska, kultury, turystyki.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

1.Prace konserwatorskie, prace restauratorskie, modernizacja i roboty budowlane (z wyłączeniem rozbiórki) dotyczące zabytków i zespołów tych zabytków wraz z otoczeniem i/lub przystosowanie ich na cele kulturalne.

2.Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury kultury (w szczególności ośrodki kultury, biblioteki publiczne itp.) przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze.

3.Projekty z zakresu ochrony dziedzictwa niematerialnego.

4.Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń.

5.Zakup i modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu), roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) – wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów wymienionych w pkt. 1 i 2.

Dopuszcza się realizację działań związanych z:  − ochroną zabytków ruchomych jedynie jako element projektu,  − zagospodarowaniem terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów wymienionych w pkt. 1 i 2.

6.Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków.

7.Roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infrastruktury ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, m.in. infrastruktura zlokalizowana wokół istniejących zbiorników wodnych (kąpieliska, plaże, pomosty, mola, przystanie wodne, bulwary, promenady), itp.

Maksymalna wartość dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych

-Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85% wydatków kwalifikowalnych;

-Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej

-Projekty w części objętej pomocy de minimis: zgodnie z regulaminem konkursu, jednakże nie więcej niż 85%

Typy projektów 1-5 Maksymalna wartość projektu o zasięgu lokalnym: poniżej 4 mln PLN całkowitych kosztów projektu

Typy projektów 6 i 7 Maksymalna wartość projektu o zasięgu lokalnym: poniżej 2 mln PLN całkowitych kosztów projektu

 

  1. Planowany termin ogłoszenia konkursów PAŹDZIERNIK 2019
  2. Planowany termin rozpoczęcia naborów LISTOPAD 2019