RPO Działanie 5.5. Promocja niskoemisyjności

5.5. Promocja niskoemisyjności 

Celem Działania jest promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich. Wsparcie skierowane jest dla obszarów miejskich. Wsparcie skierowane jest dla obszarów posiadających uprzednio przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej. Nadrzędnym celem podjętych interwencji ma być poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi czyli zmniejszenie tzw. „ niskiej emisji” na obszarach, gdzie występują ponadnormatywne poziomy stężenia PM10.

Kto może otrzymać dofinansowanie

-jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

-jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną

-jednostki sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną

-spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki

-MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na terenie województwa lubelskiego)

Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego

Na co można otrzymać dofinansowanie:

– Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii cieplnej.

-Budowa lub modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia, w tym oświetlenia ulicznego (budowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego finansowanego przez JST zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) będzie możliwa do realizacji bez względu kto jest jego właścicielem).

Dopuszcza się realizację działań promocyjnoinformacyjnych jako uzupełnienie projektów w pkt 1 i 2

Maksymalny  % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych  na poziomie projekt

Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de minimis 85%

Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej.

Projekty w części objętej pomocy de minimis: zgodnie z regulaminem konkursu, jednakże nie więcej niż 85%

Maksymalny  % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych  na poziomie projekt (środki UE+ ewentualne wspófinansowanie z budżetu państwa)

Projekty nieobjęte pomocą publiczną oraz pomocą de minimis 95%

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej.

Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem konkursu, jednakże nie więcej niż 85%

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych

Projekty nieobjęte pomocą publiczną oraz pomocą de minimis 5%

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej

Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem konkursu, jednakże nie mniej niż 15%

W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) -Brak ograniczeń kwotowych

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych -Brak ograniczeń kwotowych

Planowany termin ogłoszenia konkursów WRZESIEŃ 2019

Planowany termin rozpoczęcia naborów PAŹDZIERNIK   2019