RPO Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Celem Działania jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń; jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych. Inwestycje służą pokryciu zapotrzebowania na ciepło lub na ciepło i energię elektryczną w przedsiębiorstwach. Celem  jest stworzenie we wspartych przedsiębiorstwach systemu produkcji, uwzględniającego zasady zrównoważonego wykorzystywania zasobów, a poprawa efektywności energetycznej wpłynie na bardziej efektywny system produkcji, a w konsekwencji na wzrost konkurencyjności gospodarki. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w danym przedsiębiorstwie dokonywana jest na podstawie audytu energetycznego (stanowiącego obligatoryjny element projektu).

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się:

– Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki

– Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).

– Podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione w rozporządzaniu delegowanym nr 480/201

Na co można otrzymać dofinansowanie:

-Głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach,

-Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,

– Budowa i przebudowa/wymiana źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego).

W ramach ww. typów projektów polegających na poprawie efektywności energetycznej możliwa jest budowa/rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego). Ponadto jednym z elementów projektu może być wprowadzenie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile wynika to z audytu energetycznego).

Maksymalny  % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych  na poziomie projekt

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej. Projekty generujące dochód: zgodnie z luja w finansowaniu.

Maksymalny  % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych  na poziomie projekt ( środki UE+ ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa)

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej. Projekty generujące dochód: zgodnie z luja w finansowaniu.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej. Projekty generujące dochód: zgodnie z luja w finansowaniu.

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)

Minimalna wartość projektów: brak ograniczeń kwotowych Maksymalna wartość projektów realizowanych przez  duże przedsiębiorstwa, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego: 2 mln euro3

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych : Minimalna kwota wsparcia: brak ograniczeń kwotowych. Maksymalna kwota wsparcia dla przedsiębiorstw z sektora MŚP: 1 500 000 PLN

Maksymalna kwota wsparcia dla przedsiębiorstw spoza sektora MŚP: 3 000 000 PLN

Planowany termin ogłoszenia konkursów SIERPIRŃ  2019

Planowany termin rozpoczęcia naborów WRZESIEŃ 2019