RPO Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Celem Działania jest realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020. Działanie ukierunkowane jest na stworze-nie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, który stać się ma jednym z elementów zrównoważonego rozwoju regionu oraz zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki. Wspierane działania mają zapewnić dywersyfikację dostaw energii, oraz zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne regionu, przy wykorzystaniu jego naturalnych uwarunkowań i potencjałów, zgodnie z programem wojewódzkim dot. wsparcia OZE, realizującym założenia Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko.

 Kto może otrzymać dofinansowanie

-Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,                                                                                                                      -Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji.

Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci).

Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne , niewymagająca przesyłania jej na duże odległości.

Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach).

Maksymalny  % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych  na poziomie projekt (środki UE + ewentualne wspófinansowania z budżetu państwa)

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu

Minimalna kwota wsparcia: brak ograniczeń kwotowych

Maksymalna kwota wsparcia dla przedsiębiorstw z sektora MŚP: 2 500 000 PLN

Maksymalna kwota wsparcia dla przedsiębiorstw spoza sektora MŚP: 3 000 000 PLN

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)

Brak ograniczeń kwotowych

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych

Brak ograniczeń kwotowych

 

Planowany termin ogłoszenia konkursów GRUDZIEŃ 2019

Planowany termin rozpoczęcia naborów STYCZEŃ 2020