RPO Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Celem Działania jest realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020. Działanie ukierunkowane jest na stworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, który stać się ma jednym z elementów zrównoważonego rozwoju regionu oraz zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki . Wspierane działania mają zapewnić dywersyfikację dostaw energii, oraz zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne regionu, przy wykorzystaniu jego naturalnych uwarunkowań i potencjałów, zgodnie z programem wojewódzkim dot. wsparcia OZE, realizującym założenia Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko.

Kto może otrzymać dofinansowanie
– Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
– Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
– Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
– Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

Na co można otrzymać dofinansowanie:
-Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
– Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz, energię wiatru oraz wody,
– Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE,
-Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach)

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projekt
Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85% Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projekt (środki UE+ ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa)
Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95% Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej.
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych
Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5% Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej
Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)
Brak ograniczeń kwotowych
Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych
Brak ograniczeń kwotowych

Planowany termin ogłoszenia konkursów LIPIEC 2019
Planowany termin rozpoczęcia naborów SIERPIEŃ 2019