POIiŚ DZIAŁANIE 2.2. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

www.dreamsart.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska,

w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności

www.dreamsart.pl

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

ogłasza konkurs w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi dla projektów obejmujących swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów – nr konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-207/19

 

PLANOWANY TERMIN NABORU OD 29 MARCA 2019 DO 28 MAJA 2019

więcej informacji na stronie:

https://www.pois.gov.pl/nabory/vii-nabor-dla-dzialania-22-gospodarka-odpadami-komunalnymi/