Poddziałanie 1.1.1 – VII nabór – instalacje fotowoltaiczne – cały kraj

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

ogłasza konkurs projektów w ramach

Działanie 1.1.

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie 1.1.1.

Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.03.2021 r. do 28.05.2021 r.:

Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe).

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.1. Poddziałania 1.1.1:

Budowa nowych lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe). Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 80  mln PLN, w tym:

  • dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego 30 mln PLN;
  • dla projektów realizowanych na terenie pozostałych województw 50  mln PLN.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

Więcej informacji na stronie:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/fotowoltaika/art,2,poddzialanie-1-1-1-vii-nabor-instalacje-fotowoltaiczne-caly-kraj.html