2.1. Racjonalna gospodarka odpadami

Racjonalna gospodarka odpadami

Cel programu
Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania
z odpadami, poprzez:
1) zapobieganie powstawaniu odpadów;
2) ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów;
3) utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania
odpadami;
4) zmniejszenie ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu
przemieszczaniu;
5) wsparcie tworzenia bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 400 000 tys. zł, w tym:
1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 650 000 tys. zł;
2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 750 000 tys. zł.

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu
o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW

Więcej informacji na stronie:

Racjonalna gospodarka odpadami / Programy 2015-2020 / Środki krajowe / Oferta finansowania (nfosigw.gov.pl)