5.2. OGŁOSZONY KONKURS EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA SEKTORA PUBLICZNEGO

 

Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-202 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/19

Nabór od 4 stycznia 2019 do 28 lutego 2019

Kto może otrzymać dofinansowanie:
1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
2. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną z wyłączeniem prawa handlowego, w których większość udziałów lub akacji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
3.Jednostki naukowe
4.Szkoły wyższe

5. Organizacje pozarządowe
6. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną z wyłączeniem podmiotów określonych jako beneficjenci Działania 1.3.1 PO IŚ (zgodnie z kodami form prawnych ujętych w SZOOP PO IŚ)
7. Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego
8Podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione w rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014

Na co można otrzymać dofinansowanie:
1. Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym będących w zasobie JST (m.in. szpitali, szkół).
2. Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła na zasilane OZE (z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji),włącznie z systemami zarządzania energią.
3. Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji40 (w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków).